Veranderingen in de FIFA Disciplinary Code

Na bijna 15 jaar zonder grote veranderingen in de FIFA Disciplinary Code, is vandaag op 15 juli 2019 de nieuwe Disciplinary Code van kracht geworden. Meerdere opmerkelijke veranderingen zijn doorgevoerd ten aanzien van verschillende onderwerpen.

Racisme

FIFA heeft vier updates geïntroduceerd ten aan aanzien van het zerotolerance principe met betrekking tot racisme en elke andere vorm van discriminatie in artikel 13, te weten:

  1. De reikwijdte, definitie en inhoud van FIFA’s anti racisme en anti discriminatie visie is aangepast conform de hoogste internationale standaarden. Het nieuwe artikel is nu als volgt geformuleerd:

    “Any person who offends the dignity or integrity of a country, a person or group of people through contemptuous, discriminatory or derogatory words or actions (by any means whatsoever) on account of race, skin colour, ethnic, national or social origin, gender, disability, sexual orientation, language, religion, political opinion, wealth, birth or any other status or any other reason, shall be sanctioned with a suspension lasting at least ten matches or a specific period, or any other appropriate disciplinary measure. “

  1. In de regel zullen wedstrijden automatisch worden opgegeven, als de scheidsrechter besluit deze te staken nadat de scheidsrechter de drie stappen procedure voor discriminatoire incidenten heeft gevolgd.
  2. Voor recidivisten betrokken bij racistische of discriminatoire incidenten, of als de omstandigheden van het geval dit vereisen, zullen de disciplinaire maatregelen nu een preventieplan vereisen om de bewustwording op het gebied van diversiteit te bevorderen en discriminatie in voetbal te bestrijden.
  3. Daarnaast zal FIFA’s Disciplinary Committee kunnen toestaan dat het slachtoffer van de discriminatie spreekrecht krijgt, waardoor diegene kan participeren in de procedure.

Handhaven uitspraken

Daarnaast zijn er drie veranderingen ten aanzien van het handhaven van financiële en niet-financiële uitspraken. FIFA heeft deze veranderingen doorgevoerd, om haar mondiale positie met betrekking tot financiële rechtvaardigheid te vergroten en waar relevant, haar macht als het bestuursorgaan van het wereldvoetbal uit te oefenen. De nieuwe Disciplinary Code bevat de volgende wijzigingen:

FIFA zal nu ook CAS-uitspraken in eerste aanleg afdwingen. De tekst van artikel 15 (oud artikel 64) is als volgt:

“Anyone who fails to pay another person (such as a player, a coach or a club) or FIFA a sum of money in full or part, even though instructed to do so by a body, a committee or an instance of FIFA or a CAS decision (financial decision), or anyone who fails to comply with another final decision (non-financial decision) passed by a body, a committee or an instance of FIFA, or by CAS:

 a) will be fined for failing to comply with a decision; in addition:

b) will be granted a final deadline of 30 days in which to pay the amount 
due or to comply with the non-financial decision;

c) in the case of clubs, upon expiry of the aforementioned final deadline 
and in the event of persistent default or failure to comply in full with the decision within the period stipulated, a transfer ban will be pronounced until the complete amount due is paid or the non-financial decision is complied with. A deduction of points or relegation to a lower division may also be ordered in addition to a transfer ban in the event of persistent failure, repeated offences or serious infringements or if no full transfer could be imposed or served for any reason.

d) in the case of associations, upon expiry of the aforementioned final deadline and in the event of persistent default or failure to comply in full with the decision within the period stipulated, additional disciplinary measures may be imposed;

e) in the case of natural persons, upon expiry of the aforementioned final deadline and in the event of persistent default or failure to comply 
in full with the decision within the period stipulated, a ban on any football-related activity for a specific period may be imposed. Other disciplinary measures may also be imposed.” (onderstreeping toegevoegd)

Daarnaast zal FIFA, om de financiële kloof tussen individuen te dichten, ook degenen die onvoldoende financiële middelen hebben in de Disciplinary procedure steunen. Dit wordt in het nieuwe artikel 42 uiteengezet. De juridische hulp van de FIFA zal naast financiële steun tevens de toegang tot adequaat advies op pro bono basis mogelijk maken.

Matchfixing

De strijd tegen matchfixing is ook vereenvoudigd en de Disciplinary Committe is nu de enige instantie die bevoegd is om op het niveau van de FIFA te oordelen in zaken op het gebied van matchfixing.

Transparantie

De FIFA heeft daarnaast getracht om in de toekomst transparanter te werk te gaan. Bepaalde soorten Disciplinary hearings – betreffende doping en matchfixing – zullen zodoende voor het publiek toegankelijk zijn indien de partijen hierom verzoeken. Tot slot zal in het laatste kwartaal van 2019 een speciale FIFA-website (legal.fifa.com) worden gelanceerd waar de belangrijkste beslissingen en uitspraken van de gerechtelijke instanties van de FIFA en andere nuttige juridische documenten zullen worden gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.