Netwerk

Ons brede internationale netwerk en onze ervaring in het vertegenwoordigen van een breed scala aan sportgerelateerde cliënten in verschillende hoedanigheden stelt ons in staat om problemen en geschillen op een gedegen, doortastende en nette manier op te lossen.

Vanwege onze positie binnen de branche bestaat de kans op een zogeheten ‘conflict of interest’. Dit kan het geval zijn doordat een van de advocaten in het verleden reeds heeft opgetreden voor een wederpartij. De advocaten zijn daar uiterst scherp op en handelen conform het interne beleidsprotocol van kantoor. Indien een ‘conflict of interest’ wordt geconstateerd, zal de betreffende advocaat direct, conform de regelgeving van de Orde van Advocaten, de benodigde actie richting betrokken partijen ondernemen. Vervolgens kan het dan zo zijn dat partijen hier uitdrukkelijk (en schriftelijk) geen bezwaar tegen hebben in de wetenschap dat het kantoor door ons netwerk eerder in staat is om (dreigende) conflicten snel(ler) op te lossen en in de kiem te smoren, ook omdat de betrokken partijen veelal bekend zijn met (de expertise van) het kantoor.

Onze advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

 • mr. R.C. Branco Martins staat geregistreerd op de rechtsgebieden:
  • Arbeidsrecht
  • Intellectueel eigendom
  • Sportrecht
 • mr. F.M. de Weger staat geregistreerd op de rechtsgebieden:
  • Sportrecht
 • mr. N. Poggenklaas staat geregistreerd op de rechtsgebieden:
  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

De tarieven die wij hanteren zijn redelijk. Wij vragen voor onze specialistische diensten een honorarium dat in de markt zeer gangbaar is en afhankelijk is van het belang van de zaak en de vereiste snelheid van handelen.

BMDW Advocaten werkt op basis van uurtarieven. In beginsel wordt maandelijks aan de cliënt gefactureerd, zodat deze zicht blijft houden op de kosten. Transparantie en flexibiliteit met betrekking tot de kosten vinden wij belangrijk. Het maken van vaste prijsafspraken behoort tot de mogelijkheden. Tevens werken wij indien de omstandigheden daar om vragen met succesafhankelijke fees conform de daarvoor geldende eisen vanuit de Orde van Advocaten.

De uurtarieven van de aan BMDW Advocaten verbonden advocaten variëren afhankelijk van de zaak, waarbij het uurtarief in beginsel dient te worden vermeerderd met 21% BTW.

Onder bepaalde omstandigheden kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijk) gefinancierde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel een toevoeging genoemd. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage. Ook wanneer u in aanmerking komt voor een toevoeging voorzien wij u graag van juridisch advies.

BMDW Advocaten is gehouden de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) strikt na te leven. In dat kader heeft het kantoor de richtlijnen van de Wwft in haar praktijk en bij de inname van een zaak geïmplementeerd. Dit brengt met zich mee dat de aan BMDW Advocaten verbonden advocaten verplicht zijn de cliënt nader te identificeren. Het kan voorkomen dat BMDW Advocaten haar cliënt(e) niet mag adviseren of bijstaan zolang deze zich niet (voldoende) identificeert. Bij vragen over de verplichtingen omtrent de Wwft, kunt u zich wenden tot kantoor.

BMDW Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over onze dienstverlening. Raadpleeg in dat kader onze klachtenprocedure. Uw klacht(en) kunt u in eerste instantie voorleggen aan de behandelend advocaat. Komt u met hem/haar niet tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot de heer Frans de Weger die de klacht in behandeling zal nemen. De Weger is bereikbaar per e-mail: fdw@bmdw.nl

Ingeval u zich niet kunt verenigen met de wijze van afhandeling van de klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur (Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag).

Gegevensverwerking

BMDW Advocaten hecht eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en verbindt zich ertoe de privacy van haar cliënten en van alle gebruikers van de website te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BMDW Advocaten voldoet daarmee aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. In het kader van de dienstverlening legt BMDW Advocaten gegevens vast, welke worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de dienstverlening. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw toestemming aan derden verstrekt. Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de navolgende Privacy Statement.

 

Disclaimer

De teksten op deze website www.bmdw.nl zijn van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel niet onverkort, van toepassing zijn. De informatie op deze website is niet bedoeld, en dient niet te worden beschouwd, als juridisch advies van welke aard dan ook. BMDW Advocaten is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt.

 

E-mail disclaimer

Op alle uitgaande e-mailberichten is deze disclaimer van toepassing. De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzender niet toegestaan. BMDW Advocaten staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. BMDW Advocaten kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien een van ons afkomstig en door u ontvangen e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het bericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

 

Algemene Voorwaarden

Op alle verstrekte diensten van BMDW Advocaten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke een beperking van de aansprakelijkheid bevatten. De toepasselijke Algemene Voorwaarden treft u hier aan.