Per vandaag (1 juni) is de nieuwste versie van de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) in werking getreden. De wijzigingen die zijn doorgevoerd in de RSTP zien met name op de contractuele relatie tussen spelers en clubs. Daarnaast is er een relevante wijziging doorgevoerd in de nieuwe RSTP met het oog op een efficiënter verloop van FIFA’s geschillenbeslechting procedure. Tot slot is van belang om te vermelden dat per vandaag ook de nieuwe FIFA Disciplinary Code in werking treedt. In deze bijdrage zullen kort de belangrijkste wijzigingen in de RSTP worden weergegeven. Met het oog op de aankomende zomertransferperiode is het van belang op de hoogte te zijn van deze recente wijzigingen.

Allereerst artikel 14 lid 2

In artikel 14 is een nieuw lid 2 toegevoegd. Deze toevoeging biedt voor spelers en clubs de mogelijkheid om het spelerscontract eenzijdig te ontbinden indien een van de partijen (club of speler) misbruik (“abusive conduct”) maakt met als doel om de andere partij daarmee te dwingen om zijn contract te beëindigen of de voorwaarden van dat contract te wijzigen. Dit artikel zal met name spelers een handvat en meer bescherming bieden ingeval zij door clubs gedwongen worden om hun contracten te beëindigen dan wel te wijzigen. Interessant is om te zien onder welke omstandigheden er sprake is van “abusive conduct” en welke mate van bewijs nodig is om een beroep op dit artikel te kunnen doen.

Artikel 14b is is een geheel nieuw artikel en gaat over ontbinding van het contract wegens het niet betaald krijgen van salaris. Het eerste lid biedt de speler de mogelijkheid om zijn contract met de club te ontbinden indien hij ten minste 2 maandsalarissen niet heeft ontvangen. Voorwaarde is wel dat de club schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij de club een termijn van (minimaal) 15 dagen is gegeven om alsnog aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Waar in de rechtspraak vroeger nog enige onduidelijkheid bestond of een termijn van 2 of 3 maanden moest worden aangehouden (waar CAS in beginsel altijd wel vasthield aan 3 maanden en FIFA DRC die lijn de laatste jaren ook volgde) heeft FIFA hier nu meer duidelijkheid over gegeven. Lid 2 regelt de situatie van salarissen die niet op maandbasis betaald worden. In lid 3 wordt de mogelijkheid gegeven om per CAO af te kunnen wijken van de leden 1 en 2.

De wijziging van artikel 17 lid 1 ziet op schadevergoeding wegens onrechtmatig verbreken van een contract. Wordt er geen nieuw contract afgesloten door de speler bij een nieuwe club, dan komt de vergoeding overeen met de restwaarde van het voormalige contract. Sluit de speler wel een nieuw contract bij een nieuwe club, dan zal zijn nieuwe salaris in mindering worden gebracht op deze restwaarde. In het geval van verbreking bij achterstallige schulden kan er nog eens 3 tot 6 maanden extra maandsalarissen worden toegevoegd, afhankelijk van de zwaarte van de situatie. Ook ten aanzien van dit artikel geldt dat FIFA in het betreffende artikel de mogelijkheid heeft opgenomen dat er per CAO kan worden afgeweken van deze regeling.

Artikel 18 lid 6 is ook aangepast en geeft een verbod op de zogeheten ‘grace periods’ (kort gezegd, bepalingen waarbij de betalingsplicht van een openstaande betaling contractueel wordt uitgesteld) in contracten tussen spelers en clubs, waarbij is bepaald dat ‘grace periods’ in CAO’s weer wel zijn toegestaan.

De laatste wijziging is te vinden in het nieuwe artikel 24b is en gaat over de executie van monetaire beslissingen van de FIFA. De DRC & PSC krijgen middels dit artikel de bevoegdheid om sportieve sancties te kunnen opleggen die zullen ingaan indien de in het ongelijk gestelde partij niet binnen 45 dagen betaald. Deze bevoegdheid was eerder al gegeven aan de DRC & PSC in de zogeheten 12bis procedures. FIFA trekt dit nu dus ook door naar de gewone procedures. Het is een novum dat de DRC en de PSC deze bevoegdheid krijgen want voorheen kon er alleen maar een sportieve sanctie worden opgelegd na tussenkomst van de FIFA Disciplinary Committee. Van belang is op te merken dat de 45 dagen-termijn pas begint te lopen vanaf het moment dat de bankgegevens zijn verstrekt aan de wederpartij (deze termijn vangt zodoende dus niet aan op het moment dat het vonnis is ontvangen).

Conclusie

We kunnen concluderen dat een aantal wijzigingen een codificatie is van reeds bestaande rechtspraak van FIFA DRC & CAS, en zijn doorgevoerd ter verbetering van de rechtspositie van de speler. Interessant is om te zien hoe de nieuwe rechtspraak verder invulling zal geven aan de nieuwe artikelen, met name omdat ten aanzien van een aantal artikelen nog enige onduidelijkheid bestaat. Wel maken de nieuwe wijzigingen duidelijk dat de FIFA meer ruimte wenst te laten voor CAO’s en zodoende is interessant om te zien hoe werkgevers- en werknemersorganisaties daarop in zullen gaan spelen.

Al met al dus een hoop nieuwe interessante wijzigingen waarbij BMDW Advocaten de nieuwe rechtspraak nauwlettend zal blijven volgen, net als de aankomende grotere wijzigingen die op stapel staan.